Cílová skupina

Cílové skupiny jsou žáci a pedagogičtí zaměstnanci školy v gastronomii jak v teoretických, tak v praktických předmětech. Jejich obecné charakteristiky jsou především ve vysoké teoretické dovednosti, vyplývající z teoretického učení. Z poznatků pracovního trhu, ale čím dále vyplývá nutnost na orientaci na konkrétní praktické situace. Jedná se především o středoškolské žáky. Tyto skupiny potřebují především praktické příklady. Vše vyplývá z průzkumu ve výrobní sféře a z požadavků potencionálních zaměstnavatelů. Velkým přínosem je zde i fakt, že projekt přispěje v problematice učení žáků se specifickými problémy učení, jako je dyslexie a dysortografie, které naše škola přijímá již několik let.
Účastníkům projektu se tímto rozšíří jejich upotřebitelnost na trhu práce a zvýší jejich prestiž.
Zapojení skupin je především v oblasti vzdělávání, kde počítáme s tím, že se do projektu zapojí učitelé ekonomických, odborných oborů a IKT. Co se týká zajištění chodu projektu, počítáme v tomto projektovém záměru s učiteli odborných předmětů, ekonomie, IKT a osobami z ekonomického úseku a vedení školy. Celkem to je cca 15 lidí.

Zapojení a motivace cílové skupiny:
Zapojení cílových skupin je jak v řešení projektu, tak i v získávání nových znalostí a dovedností. Učitelé budou proškoleni v nových gastronomických trendech a také se následně budou podílet za přispění nových výukových metod na učení osob v počátečním stádiu vzdělávání v daných oborech. Žáci budou v projektu jako cílová skupina, na kterou je kladen největší důraz. Nejedná se jen o zmodernizování výuky, ale výstupní materiály by měly přilákat žáky základních škol do naší organizace.

Cílové skupiny jsou tedy z oblasti rozšíření vzdělání - učitelé a začínající žáci odborných oborů. Cílem projektu je významně pozitivně ovlivnit budování moderních výukových metod v systému vzdělávání pro oblast žáků v IKT a ve službových oborech.

Do projektu budou postupně zapojováni žáci z gastronomických oborů, přičemž tento projekt pokračuje i v důkladné teoretické přípravě. Cílem je důsledně rozvíjet a upevňovat vazbu mezi teorií a praxí, zkvalitnit odborný potenciál žáků ve vzdělávání, se záběrem na všechny oblasti základních společných znalostí, dovedností a hodnot. Napomoci tak žákům se specifickými problémy učení v integraci a usnadnit studium praktickou přípravou.

Významným cílem projektu je posílit prevenci nezaměstnanosti a udržet flexibilní nabídku na trhu práce mladých lidí. Motivace žáků vychází ze studia jejich příslušných oborů. Projekt je inovativní složkou v kombinaci s učebním plánem a usnadňuje vzdělávání a získávání informací pro žáky.

Přínos pro cílovou skupinu:
Učitelé se seznámí za přispění partnerů s novými technologiemi a přístupy ke stravování a fungování služeb. Žáci se budou moci laicky seznámit s celou problematikou oborů již v začátcích studia, nebo ještě před ním a postupně při využívání elektronické knihy, pronikat do tajů moderní gastronomie.
Účastníkům projektu se rozšíří jejich dovednosti a znalosti jak v oblasti technicko-oborových dovedností, tak i jazykových. Žáci po absolvování tohoto projektového záměru získají dovednosti, které napomohou při vstupu do studia, ale i do aktivního profesního života.
Zvýší se tím u jednotlivých žáků i pravděpodobnost úspěšnosti v přijetí do nástavbového studia. Žáci získají větší přehled v konkrétních otázkách odbornosti Naším cílem je co možná nejlépe připravit žáky na přechod na nové pracovní pozice a zvýšit jejich konkurenceschopnost na stále více globalizujícím se trhu práce.